คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา ศรีบุญเรือง เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุมา ศรีบุญเรือง เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น