จัดอบรมเสริมทักษะ soft skills เรื่อง “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR ”

จัดอบรมเสริมทักษะ soft skills เรื่อง
“การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR ”

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร