วิศวลาดกระบังจัดอบรม เพิ่มทักษะการทำงาน เรื่อง “เทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CANVA

วิศวลาดกระบังจัดอบรม เพิ่มทักษะการทำงาน เรื่อง “เทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CANVA

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม