“ปลุกพลังนักวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สู่เป้าหมายการขอทุนในระดับชาติและนานาชาติ

“ปลุกพลังนักวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สู่เป้าหมายการขอทุนในระดับชาติและนานาชาติ

ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาตรวจพบเชื้อ Covid-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2

ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาตรวจพบเชื้อ Covid-19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2

วช. โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ

วช. โดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ

วิศวลาดกระบังจัดอบรม เพิ่มทักษะการทำงาน เรื่อง “เทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CANVA

วิศวลาดกระบังจัดอบรม เพิ่มทักษะการทำงาน เรื่อง “เทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม CANVA