5 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพและลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

5 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพและลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565