ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา“แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย”

พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก พระจอมเกล้าลาดกระบัง