การอบรม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

การอบรม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2