วิศวลาดกระบัง จับมือ DENSOร่วมสร้างบัณฑิต ให้ตรงกับความต้องการสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คุณธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างบัณฑิตใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ร่วมลงนามและพยาน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี (ลงนาม)
 • ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี (พยาน)
 • ผศ.ดร.ธัชนันต์ สมานมูลย์ ผู้ช่วยคณบดี
 • รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • นางสาวบงกช ทองทา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
 • นางสาวอัชรี เป้าวิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
 • นางสาวจันทรารัตน์ ศรีพุ่มพวง หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
 • บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • นายธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิง ประธานกรรมการ (ลงนาม)
 • นายสมชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู้อำนวยการ (พยาน)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.