การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนชายขอบเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี อาวุโส พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนชายขอบเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนชายขอบเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เป็นความร่วมมือจากงานกิจการพิเศษ ศูนย์ KEEs ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรวิศวกรรม IoT and IT และภาควิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สร้างบอร์ด AIoT บอร์ดทดลองทางด้านระบบสมองกลฝังตัวฝึกการคิดเชิงตรรกะ ความคิดเชิงออกแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำระบบสมาร์ท ฟาร์ม และการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สนับสนุนและจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการสร้าง 3D Printer และศูนย์การเรียนรู้นักนวัตกร ณ โรงเรียนโมโกรวิทยาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.