“INTERNSHIP & CAREER TALK” โดยความร่วมมือของ #วิศวลาดกระบัง #ZhenDingTech. Group #วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

“INTERNSHIP & CAREER TALK” โดยความร่วมมือของ #วิศวลาดกระบัง#ZhenDingTech. Group #วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ . เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย ผศ. ดร.วิภู ศรีสืบสาย. คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ กล่าวเปิดงาน “INTERNSHIP & CAREER TALK” โดยเจ้าหน้าที่จาก Zhen Ding Tech. Group บริษัทผลิตแผ่น PCB อันดับ 1 ของโลก เพื่อให้ข้อมูลงาน รวมถึงการรับสมัครงาน ฝึกงาน+สหกิจศึกษา 6 เดือน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับนักศึกษาปี 3 และปี 4 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.