ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ 3/2566

1.ดาวน์โหลด คำร้องขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ ได้ที่
https://engineer.kmitl.ac.th/download
2.กรอกรายละเอียดข้อมูลที่ระบุในคำร้องให้ครบถ้วน
และลงชื่อให้เรียบร้อย (กรอกเฉพาะข้อมูลส่วนของนักศึกษาเท่านั้น)
3.ส่งคำร้องผ่านทาง Google form
https://forms.gle/csUWSsofKjKpQAT79
4.ทางงานวิชาการปริญญาตรี ดำเนินการรวมรวบคำร้องขอเปิดรายวิชา
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาในการเปิดรายวิชา
5.ตรวจสอบผลการขอเปิดรายวิชา โดยสามารถดูรายวิชาที่เปิดสอน
ได้ที่หน้าตารางเรียน เทอม 3 ปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป