คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เยี่ยมชม #วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจล. ต้อนรับครูและนักเรียนจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังแนวทางศึกษาต่อ รายละเอียดโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเรียนรู้ถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (เยี่ยมชมภาควิชา #วิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชา #วิศวกรรมเครื่องกล)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ฺ สจล.