KMITL โชว์ผลการดําเนินงานปี 2023 และ 5 Deep Techs โดดเด่น

KMITL ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรม Deep Tech ผ่านโครงการ KMITL Deep Tech Acceleration Program โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการกองทุนเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันแห่งชาติ (บมจ.) โปรแกรมได้พัฒนา Deep Techs ที่ส่งผลกระทบถึงห้าอย่างสําเร็จสําหรับปี 2024

อ่านเพิ่มเติม : https://www.kmitl.ac.th/…/kmitl-shows-operating-results…