ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง”อนุกรรมการ” คณะอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง

The School of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง
EXECUTIVE VICE DEAN
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“อนุกรรมการ”
คณะอนุกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย
และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จากสภาวิศวกร
(ประกาศสภาวิศวกรที่ 78/2566)