นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัล บทความดีเด่น จาก The 15th Electrical Engineering Network 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับ ปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขา “Electrical Power” จากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15. The 15th Electrical Engineering Network 2023
.

รายชื่อนักศึกษาในทีม

  • นางสาวอรทัย ครุฑหุ่น : นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • นางสาวนาตยา โมราวรรณ : นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
  • ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)