แจ้งเตือนนักศึกษา ประเมินการสอนรายวิชาในระบบ วันสุดท้ายของการประเมิน 27 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น

ทาง https://ces.kmitl.ac.th/