สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา การอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนา การอบรมและทดสอบความพร้อมสำหรับภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ “เรื่องความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไป”
📅 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
⏰ เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
วิทยากร :

 1. นายลือชัย ทองนิล
 2. ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
 3. ศ.ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์
 4. รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร
  ผู้ดำเนินรายการ :
 5. ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
 6. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
  โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
  📍 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-25092566/