“ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ” เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในวันสอบได้
📌”ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ” ดังนี้

  1. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเข้าสอบ
  2. ตรวจเช็ค วัน เวลา และ สถานที่สอบ ผ่านระบบสำนักทะเบียน
  3. นำสัมภาระเข้าห้องสอบได้ โดยปิดอุปกรณ์ทุกชนิด และห้ามหยิบใช้ระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
  4. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที
  5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ *เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุความจำเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ
  6. แสดงบัตรนักศึกษา ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
  7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบใช้นาฬิกาดิจิตอล (smart watch) โดยเด็ดขาด
  8. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่สอบ หากตรวจพบเชื้อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อย้ายไปสอบสถานที่พิเศษ
  • กรณีที่ไม่มีบัตรนักศึกษา ให้ใช้บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายในการยืนยันตัวตน
  • กรณีไม่มีบัตรยืนยันตัวตน ให้ติดต่องาน วิชาการปริญญาตรี (ตึก A) เพื่อขอหลักฐานสำหรับแสดงตนในการเข้าห้องสอบ