กิจกรรมงาน PR AWARDS 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดกิจกรรม PR AWARDS 2023 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันและของผู้บริหารวิศวลาดกระบัง ที่มุ่งเน้นให้น้องๆ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทั้งด้าน #HardSkill และ #SoftSkill นอกจากทักษะความรู้ทางวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัล
รางวัลต่างๆมีดังนี้

1. บุคคลส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • “Best PR Committee”
  • “Best K-Engineering FAN PAGE”
    • 2. PR Awards
  • “Department Clip”
  • “Invitation Clip”
  • “Facebook Live”
    ทางคณะฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอให้กำลังใจพร้อมชื่นชมน้องๆนักศึกษาทุกคน ที่ตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set?vanity=kmitl001&set=a.681481727349450