ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)