วิศวลาดกระบังต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กว่า 40 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยมี ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส กล่าวต้อนรับ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ แนะนำการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย รู้จักสาขาวิชาต่างๆ ที่วิศวลาดกระบัง เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์(RAI) เพื่อปูพื้นฐานทางวิศวะ ร่วมถึงพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโลยีไหม่ที่ทันสมัย สามารถนำความรู้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.656836266480663