คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิศวลาดกระบัง Land of Skill and Opportunities

ที่มุ่งเน้นในการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางด้าน Soft skill และ Hard skill เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ณ จุดเริ่มต้นที่วิศวลาดกระบังแห่งนี้ เป็นก้าวแรกสู่ระดับอุดมศึกษานับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการเรียนและรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่

ขอให้นักศึกษาทุกท่านจงก้าวเข้ามาพร้อมกับการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการลงมือทำ ไม่ว่าจะมาจากที่แห่งไหนประเทศใด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะเป็นที่ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้น้องๆ ได้ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ

ทางคณะขอส่งกำลังใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ทุกท่าน มีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน ขยันและอดทน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน”
ตามอัตลักษณ์ของ สจล. ที่ตั้งไว้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า ตลอดจนใช้ชีวิตนักศึกษา
ในรอบรั้วแคแสด สจล. แห่งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง ก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล