รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีแบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คลิก >> รายชื่อ

การเข้าสอบสัมภาษณ์

  1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 และต้องมารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Co-Working Space ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    **หากไม่มารายงานตัวใน ช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
  2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเข้าสอบ
  3. การตัดสินผลการสอบถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์