วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญ
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ “วันวิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน