พิธีลงนาม MOU ระหว่างวิศวลาดกระบัง กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย นวัตกรรมทางสุขภาพ ที่เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ และจัดฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมในพิธีลงนาม

  • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (ลงนาม)
  • รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ลงนาม)
  • ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สจล. (ลงนามพยาน)
  • Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ลงนามพยาน)
  • ผศ.ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (สักขีพยาน)
  • ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (สักขีพยาน)
  • ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฉก. (สักขีพยาน)
    และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.630157432481880