สมัครทุนการศึกษาDirect Admission 4-1 : รอบสุดท้ายปีการศึกษา 2023

สายสุดท้าย) สําหรับการสมัครทุนการศึกษา ! 📌📌
Direct Admission 4-1 : รอบสุดท้ายปีการศึกษา 2023
กับหนึ่งในโรงเรียนวิศวกรรมที่ดีที่สุดใน ประเทศไทย
⌛️หมดเขตรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2023

คลิก >> สมัคร

โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กําลังมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (International Programs)

ข้อกําหนดขั้นต่ํา:

  • ผู้ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย
  • ประวัติทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม
  • บันทึกของบันทึก
  • GPA ในวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 3.0 หรือสูงกว่า