ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน แบบ Online แจ้งน้องๆ ๆ ที่จะฝึกงานในภาคเรียนที่ 3/2565 ทุกคน

แบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง ตามประกาศด้านล่างเลย

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566