School of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ผศ.ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ
Department of Robotics and AI Engineering
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🎉“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565