งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565

งานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนหรือฝึกงาน ในต่างประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

พร้อมรับฟังข้อมูลทุนสนับสนุนการฝึกงาน ทุนละ 30,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง HM 205

หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้ส่งข้อมูลการฝึกงานผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดนำเอกสารหรือแจ้งข้อมูลภายในวันและเวลาดังกล่าว