Land of Skill and Opportunities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัววิศวลาดกระบัง Land of Skill and Opportunities ที่มุ่งเน้นในการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางด้าน Soft skill และ Hard skill เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต