คลิก >> ลงทะเบียนเรียนปกติ (ภาคการศึกษาพิเศษ 2565)

คลิก >> ดูรายละเอียดวันเวลาเรียน

➡️ ลงทะเบียนเรียนปกติ 16-19 พ.ค. 66
➡️ ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 23-26 พ.ค.66
➡️ วันเปิดภาคเรียน 22 พ.ค. 66
วันที่ 16-17 พ.ค. 66 จะล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือสูงกว่า (ระบบเปิดวันที่ 16 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หลังจากการปลดล็อกเงื่อนไข นักศึกษาทุกชั้นปีจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้

คลิก >> ดูปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ(ฉบับปรับปรุง)

สำหรับการลงทะเบียนในภาคการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรไทย)มีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 3,000.-บาทลงเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ)