ขอแสดงความยินดีกับ “ผศ.ชัยทัต มณีอินทร์”ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
“ผศ.ชัยทัต มณีอินทร์”
Electrical Engineering
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
👍“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565