ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)