ขอแสดงความยินดีกับ “รศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
“รศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ”
Agricultural Engineering
👍ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565