การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด และข้อแนะนําการรายงานตัว https://drive.google.com/file/d/1CR4swBMmGu_MDk9_p-koGpFknMoOUvfd/view?fbclid=IwAR1LFvlBoW9tJpf-n8HuJZTVlylNNbY_u-Toxh6W6VTDCckiJOxF6XOfC5M

เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ http://www.reg.kmitl.ac.th/matriculation/?fbclid=IwAR0bm6s6GQromkECmFEFl2tRvW5S2XfeSLf6Eumq5LUN4dT1R9XPo0ZfyKA

สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ Admission.KMITL