วันสุดท้ายการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2/65

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

✅งานบัณฑิตศึกษาจะปิดรับเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
❇️ภายในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ⏳
ยื่นเอกสาร ผ่าน google form เท่านั้น