หลักสูตรร่วมระหว่างภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาคอุตสาหกรรมชั้นนำมากกว่า 14 บริษัท ในหลักสูตร์ชื่อ “วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ Integrated Production Engineering”

WE PROVIDE THE BEST PROGRAM “เรียนไป ทำงานไป” เรียน 2 ปีในมหาวิทยาลัย และ 2 ปีในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในระหว่างการศึกษาช่วงทำงานในอุตสาหกรรม มีการเรียนสลับกับการทำงาน มีโอกาสเพิ่มในการเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรม น้องๆวุฒิ ปวช. และ ม.6 สนใจสามารถสมัครได้

📌เปิดรับสมัครในรอบ TCAS 3 ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค. 66
📌สมัคร https://www.mytcas.com/
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2745_2023_04_04-12-50-53_42dcc.pdf?fbclid=IwAR0_Ps4W8lBI6XQQp0B6STTBy9XCjzKRh7rme8Ctsg_mUP89c0Wyo0Z-LAE

สอบถามรายละเอียด : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโทร. 02-329-8339