เตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆตามประกาศ