ขอเชิญเข้าร่วม “สัมมนานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อเรื่อง จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความวิจัย ”

ในรูปแบบ ONLINE/ONSITE
📌วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
⏰เวลา 10.00 – 16.30 น.
📍ณ ห้องประชุม อาคาร HM ชั้น 6 ห้อง 605 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
⭐️โดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจธ.)
👉ช่องทางการลงทะเบียน
https://shorturl.asia/321yP
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณยุวรี ดีมิตร โทร 0895346915