การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์TABEE

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์TABEE จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 21 -22 มีนาคม 2566 โดยมี รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สจล. กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น
 1. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ตรวจประเมิน
 3. ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้ตรวจประเมิน
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ ผู้ตรวจประเมิน
 6. นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม ผู้ตรวจประเมิน
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ ผู้ตรวจประเมิน
 9. นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้ตรวจประเมิน
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้ประสานงานหลักสูตร
 11. น.ส.กนิษฐรินทร พงศ์เกษตรชัย ผู้ประสานงานสภาวิศวกร
 12. น.ส.รติมา สัตบุรุษาวงศ์ ผู้ประสานงานสภาวิศวกร
ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.595412362623054