ที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบ TCAS2 การรับแบบโควตา ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 นี้ที่วิศวลาดกระบัง

ในวันสอบข้อเขียน ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่เส้นทางเดินรถภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเจ้าหน้าที่และกรรมการ อำนวยการสอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาสอบด้วยพาหนะส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (5,000 ที่นั่ง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2711_2023_03_20-11-07-07_01dba.pdf?fbclid=IwAR0QuB-jnVwDw4CFKYJ50UqUUqwlrpeSK3aidt_nuL6uMp1RoC5jQTKFcGE