คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียนภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566