ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)