K-KMITL-Engineering Extension School

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานเปิดตัวศูนย์ K-KMITL-Engineering Extension School โดยมี ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดงาน

การจัดตั้งศูนย์ K-EES ขึ้นก็เพื่อจัดโครงการและหลักสูตรดีๆ มากมายแก่น้องๆนักศึกษาวิศวลาดกระบัง ซึ่งโครงการแลไะหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้น ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งการ Upskill และ Reskill รวมไปถึงการเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง 📚 เช่น

  • โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree/Dual Degree)
  • โครงการหลักสูตรแวนนวัตกร 4+1
  • โครงการอบรม Professional Technical Skills กว่า 20 โครงการ
  • โครงการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
    ติดตามโครงการดีๆได้ที่ https://www.facebook.com/kees1330 ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.572805404883750