พวกเราและเพื่อนๆ ขอบคุณคณะวิศวฯ ที่จัดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการฝึกงาน” ซึ่งมีประโยชน์ต่อการฝึกงานเป็นอย่างมาก

น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน