เปิดตัวหลักสูตรอบรมทางวิชาชีพและความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 • จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” โดยได้รับเกียรติจาก
 1. คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ พิชิต ลำยอง ที่ปรึกษาคณบดี และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมช่างเหมาฯ
 • และการแนะนำโครงการอบรมด้านวิชาชีพ (Professional Technical Skill) หลักสูตร วิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ
  โดย
 1. คุณเกียรติ อัชรพงศ์
  • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
  • ประธานคู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด และคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 2. คุณสกล ธนวนกุล
  • อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กร และเครือข่าย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
  • ประธานคู่มือการติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาลภายในอาคาร
 3. คุณเลิศชาย พาชีรัตน์