วิศวลาดกระบังจับมือ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

เพื่อยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นหนึ่งด้านวิชาชีพวิศวกรรมไทย