เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท -เอก ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรระดับปริญญาโท
วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง / วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ / วิศวกรรมชีวการแพทย์ / วิศวกรรมป้องกันประเทศ / วิศวกรรมเคมี
🔎หลักสูตรระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมชีวการแพทย์ /วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ / วิศวกรรมเคมี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การรับสมัครได้ที่
📩 Email : watinee.wa@kmitl.ac.th
🖌️ทุนการศึกษา
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน
ทุนเกียรตินิยม อันดับ 1 และ 2 / ทุนยกเว้นเงินค่าธรรมเนียม/ ทุนภาคอุตสาหกรรม / ทุนMonozukuri degree
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทุนการศึกษาได้ที่
📩 Email : aiyarath.yi@kmitl.ac.th