พิธีลงนาม MOU ระหว่างวิศวลาดกระบัง กับ CIPAT

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อพัฒนาวิชาการ ทักษะการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไซเบอร์ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา ในรูปแบบ Work integrated learning รวมถึงการจัดฝึกอบรม การสนับสนุนการวิจัยหรือร่วมวิจัยและพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รายชื่อผู้ร่วมลงนาม

 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (ลงนาม)
 • นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (ลงนาม)
 • ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ลงนามเป็นพยาน)
 • นายอดิศร นิลวิสุทธิ์ อุปนายกส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ คนที่ ๑ (ลงนามเป็นพยาน)
  โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเป็นสักขีพยาน
 • ผศ.ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • ดร.ปุณยวีร์ ฉายศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
 • คุณสิริทินี กิ่งช้าง หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
  และคณะผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 • คุณจักรพันธ์ ดาปาน อุปนายก คนที่ 2
 • คุณพุทธคุณ สกุลอึ้ง กรรมการ
 • คุณสุทธิพงษ์ จันทะรัง กรรมการ
 • คุณเกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการ
 • คุณสุรเชษฐ์ สุชัยยะ กรรมการ
 • คุณอนันต์ ราชาเดช กรรมการ ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.566928258804798