ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝑺𝒑𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 & 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔

อบรมการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเรียน 703 อาคาร 12 ชั้น

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Fu6O45uw_PhdBwMA2JijYi3y7oRRARz1x-CsKlva2xECzQ/viewform

We cordially invite all Engineering students, regardless of their year of study, to attend the 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝑺𝒑𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 & 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔

This workshop is designed to enhance your skills in the English language and help you build confidence in public speaking. Join us and take a step towards becoming a more effective communicator.”

𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐅𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟏𝟕, 𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐚𝐭 𝐄𝟏𝟐-𝟕𝟎𝟑

Register now at no cost

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2Fu6O45uw_PhdBwMA2JijYi3y7oRRARz1x-CsKlva2xECzQ/viewform